Huisregels Buurthuis Zilst

1.Algemeen
Buurthuis Zilst heeft een brede maatschappelijke functie. Het bestuur streeft ernaar om alle medewerkers, vrijwilligers, gebruikers van ruimtes en bezoekers zich welkom en veilig te laten voelen. Eén of meerdere perso(o)n(en), die naar de mening van het bestuur of namens het bestuur optredende personen door persoonlijke, politieke en/of religieuze uitlatingen of gedragingen anderen beledigen en/of bedreigen, kan/kunnen door of namens het bestuur de toegang tot het buurtcentrum worden ontzegd.

2. Alcohol
Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan jongeren tot 18 jaar. Bezoekers dienen zich desgevraagd te legitimeren. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of andere middelen wordt de toegang geweigerd. Reeds aanwezige gasten die teveel hebben gedronken, zulks uitsluitend ter beoordeling van het barpersoneel, zullen worden verzocht af te rekenen en te vertrekken indien zij zich hinderlijk gedragen. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken in het buurtcentrum te gebruiken.

3. Roken/Drugs
Roken is niet toegestaan in Buurthuis Zilst. Dit geldt eveneens voor de E-sigaret. Het is evenmin toegestaan hard- of softdrugs in Buurthuis Zilst te gebruiken, te verhandelen of bij zich te hebben. 4. Ongewenste intimiteit, racisme, discriminatie en agressie Ongewenste intimiteit, racisme en discriminatie worden niet getolereerd. Ook andere uitingen als bedreigingen, mishandeling of welke vorm van agressie dan ook zijn verboden. Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag volgt verwijdering. In voorkomende gevallen kan aangifte worden gedaan bij de bevoegde instanties.

5. Wapens
Het is niet toegestaan in Buurthuis Zilst wapens op zak te hebben. Ook een zakmes wordt als wapen gezien. Bij overtreding wordt de politie gewaarschuwd.

6.Huisdieren
Behoudens hulphonden zijn huisdieren niet toegestaan.

7. Consumpties
Alle consumpties dienen bij vertrek te worden betaald. Het is niet toegestaan zelf etenswaren of dranken mee te brengen.

8. Gebruik zalen
Je hebt alleen toegang tot de zaal /zalen die gehuurd is/zijn. De keuken en personeelsruimtes mogen niet betreden worden, gasten mogen zich in geen geval achter de bar bevinden.
Indien voor het gebruik van de gehuurde ruimte inventaris, zoals tafels en stoelen, dient te worden verplaatst, is dit uitsluitend toegestaan na voorafgaand overleg met de beheerder of met het bestuur van Buurthuis Zilst. De verplaatsing dient door de gebruikers zelf te worden uitgevoerd. Bij het verlaten van de zaal dient alles weer in de oorspronkelijke toestand te worden teruggebracht en de zaal schoon en net achtergelaten te worden.
De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels.
Deze huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een gebruiker met Buurthuis Zilst aangaat.

9. Annulering
Het is mogelijk om een zaalreservering in Buurthuis Zilst kosteloos te annuleren tot 7 dagen voor de gereserveerde datum. Daarna wordt de volledige prijs voor de zaalhuur in rekening gebracht.

10. Eigendommen van Buurthuis Zilst

Het is niet toegestaan om eigendommen van Buurthuis Zilst mee naar buiten te nemen. Dat geldt ook voor glazen en flesjes. Het is evenmin toegestaan om stoelen, tafels e.d. naar buiten te verplaatsen.

11. Aansprakelijkheid eigendommen van bezoekers
Betreden van Buurthuis Zilst is altijd op eigen risico, evenals het ophangen/ergens plaatsen van je eigendommen. Buurthuis Zilst kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen, diefstal of kwijtraken van de eigendommen van bezoekers. Schade aan of diefstal van eigendommen of bij Buurthuis Zilst in gebruik zijnde goederen wordt verhaald op de veroorzaker(s). Boetes die aan Buurthuis Zilst worden opgelegd wegens (een) overtreding(en) door gebruikers of bezoekers zullen op de overtreder worden verhaald.

12. Overtreding van de huis-en gedragsregels
Bij overtreding van de huis-en gedragsregels, mag je door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. In alle gevallen beslist het barpersoneel wat een overtreding is en hoe ermee wordt omgegaan.

13.Calamiteiten
Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur strikt te worden opgevolgd.

14. Openingstijden
Buurthuis Zilst kent verhuur volgens dagdelen. ‘s ochtends van 9.00 – 12.00 uur, ‘s middags van 13.00-17.00 uur en ‘s avonds van 19.00 – 24.00 uur. Afspraken buiten deze tijden kunnen uitsluitend gemaakt worden met de beheerder.

15. Klachten
Heb je klachten, van welke aard dan ook, meld ze dan onmiddellijk aan een medewerker van Buurthuis Zilst, samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing.